ДГ Здравец
Детска градина в град Сливен

Участие в Национална- научно практическа конференция "Предучилищното образовние- Традиции, реалности, перспективи" на представители от ДГ "Здравец"- Галена Славчева- учител и Десислава Апостолова- учител с доклад и презентация на тема : "Запознаване на децата от предучилищна възраст с многообразието и уважение към различието"