ДГ Здравец
Детска градина в град Сливен

Документи

Прикачени документи

Годишен план за дейността на ДГ "Здравец" 2021-2022г.
Вътрешни правила за работа на Детска градина "Здравец" през учебната 2021-2022г. в условията на COVID-19
Програмна система
Програма за превенция на ранното напускане на децата от ДГ
Програма за предоставяне на равни възможности за приобщаване на деца от уязвими групи
План финансиране
Правилник за дейността
Годишен план за дейността на ДГ "Здравец" 2020-2021г.
Стратегия за развитие на ДГ "Здравец" 2020-2024г.
Правила за работа при извънредна ситуация
Информирано съгласие
Мерки
Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата от уязвими групи 2019/2020г.
Програма за превенция на ранното напускане на децата от детската градина
Мерки за повишаване качеството на образованието в Детска градина "Здравец"
Етичен кодекс
Правилник за дейността
Програмна система
Стратегия за развитие на ДГ "Здравец"