ДГ Здравец
Детска градина в град Сливен

История

Детска градина "Здравец" е открита през 1973 г. под името „Гинчо Славов” в приспособена сграда с една сборна група деца от 3 до 7 г. възраст. Постепенно през следващите години с нарастване жителите на населеното място броят на групите в детското заведение също нараства и стига до пет през 1977 г.

От 01.06.1986 г. в блока на ПП”Успех” в кв. „Речица” е открит филиал към детската градина с още една сборна група деца. В резултат на икономическите промени през май 1992 г. същият е закрит. През същата година детската градина се преименува в ЦДГ „Здравец”.

През септември 2003 г. с въвеждането на задължителната предучилищна подготовка една година преди постъпване в първи клас към детската градина е открита полудневна, подготвителна за училище група, която се помещава в сградата на ОУ Св. св. „Кирил и Методий” в кв. „Речица”.

Поради намаляване броя на децата в детската градина през септември 2018 г. е закрита полудневната група.

Към настоящият момент детската градина функционира в същата приспособена сграда с четири целодневни групи деца.

Общият брой на децата е 96. Почти във всички групи, децата са със смесен етнически произход.

Социалният опит, който те придобиват в мултиетническа среда е много добра предпоставка за възпитаване на толерантност и по-добро разбиране на различието в културата и традициите у другия.